K.V.K.K. İlkelerimiz

KVKK Bilgilendirme

Tayfun Bozkurt Akademi – www.tbakademi.com tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu : Tayfun Bozkurt Akademi

Tayfun Bozkurt Akademi – www.tbakademi.com ekibi olarak; müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortakları ve 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  çerçevesinde; güvence altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Tayfun Bozkurt Akademi – www.tbakademi.com , işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.